Piroliza osadów ściekowych

Piroliza osadów ściekowych

INNOWACYJNA METODA ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
suszenie i piroliza w technologii EL PIRO
Realizacja projektu:
W dniu 07 maja 2014 r. firma Metal Expert zawarła umowę o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 “Wsparcie projektów celowych”, pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii do pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków”. Całkowita wartość projektu to około 10,9 mln PLN, uzyskane fundusze unijne wynosiły około 4,6 mln PLN. Okres realizacji projektu 1 maja 2014 r. – 31 grudnia 2015 r. Obecnie projekt znajduje się w okresie trzyletniej trwałości projektu.
Status:
Projekt w trakcie realizacji. Obecnie Metal Expert prowadzi badania i testy instalacji mające na celu usprawnienie działania instalacji oraz pozwalające na jej komercjalizację.
Opis technologii:

  1. Odwodniony osad ściekowy z oczyszczalni ścieków podawany jest do suszarki o średniej wydajności około 100 kg/h.
  2. Proces suszenia pozwala na uzyskanie osadu o wilgotności poniżej 10%.
  3. Suchy osad poddawany jest w trybie ciągłym procesowi pirolizy wysokotemperaturowej, zachodzącej bez udziału tlenu. Temperatura uzyskiwana w reaktorze pirolitycznym to około 800 – 1000oC.
  4. Głównym produktem procesu pirolizy jest gorący syngaz zasilający kocioł parowy.
  5. Produkowana w kotle para technologiczna służy jako medium grzewcze suszarki osadu, zamykając w ten sposób bilans procesu.

(pobierz ulotkę: INNOWACYJNA METODA ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH suszenie i piroliza w technologii EL PIRO)

Więcej informacji:

Kierownik Projektu – Dorota Otulak
Tel. +48 519 590 838
e-mail: dorota.otulak@metalexpert.pl

18.12.2015 r.
Bezpłatne oprogramowanie do kalkulacji przemysłowego przetwarzania osadów ściekowych w instalacji do suszenia i pirolizy, opracowanej w ramach projektu – dostępne po przesłaniu zapytania na adres mailowy: dorota.otulak@metalexpert.pl

Kontenerowa jednostka do utylizacji osadów ściekowych

Kontenerowa jednostka do utylizacji osadów ściekowych

Wnętrze kontenerowej instalacji do utylizacji osadów ściekowych

Wnętrze kontenerowej instalacji do utylizacji osadów ściekowych