RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data wejścia w życie: 24 maja 2018 r.

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane Metal Expert dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Metal Expert systemie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) służącym między innymi do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami Metal Expert.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie Metal Expert w związku w rozporządzeniem RODO.

§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa z główną siedzibą w Elblągu NIP: 5782883825, REGON: 280014657, KRS: 0000501083 zwana dalej Metal Expert.

§2 Inspektor ochrony danych osobowych

Metal Expert nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: ado@metalexpert.pl

§3 Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO.

Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma Metal Expert przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Metal Expert ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są Metal Expert potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa Metal Expert zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

§5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez Metal Expert produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub Metal Expert ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

§6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  1. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące Metal Expert, firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie Metal Expert,
  2. wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa,
  3. na podstawie odrębnej zgody partnerzy Metal Expert w celu uzyskania specjalnej oferty.

W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy Metal Expert.

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.